Prawo cywilne

 • opracowywanie i opiniowanie umów,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • sprawy związane z ustalaniem służebności przesyłu,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego,
 • roszczenia związane z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów,
 • negocjowanie umów,
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych,
 • windykacja należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, podział majątku, itp.),
 • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych,
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • wszelkich roszczeń konsumenckich (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez internet),
 • roszczenia o zapłatę oraz zwrot pieniędzy.